Contact Us

Join Us
Factory Position
DASHING Industrial Park Factory

No. 155, Gongye 2nd Road, Annan District, Tainan City
TEL:06-3843760      Fac:06-3843771

Anping Factory

No. 29, Xinren Road, Anping Gongye District, Tainan City
TEL:06-2920405~7 FAX:06-2637060

Yongkang Factory

No. 2, Ln. 106, Zhengnan 6th Street, Yongkang District, Tainan City TEL:06-2539196 FAX:06-3843771

WEIJU

No. 150, Gongye 2nd Road, Annan District, Tainan District 709 TEL:06-3842556~7  FAX:06-3842558

CBJ

No. 1, Ln. 642, Section 2, Zhongzheng Road, Rende District, Tainan City TEL:06-2495199  FAX:06-2493076

DASHING Image Hall

No. 152, Gongye 2nd Road, Annan District, Tainan City TEL:06-3843760  FAX:06-3843771